Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. AYŞE FULYA MANER
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AKTEN
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Buket TAN YAVUZ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 5
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 922
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimi uzmanı yetiştirme amacını taşımaktadır.
Tarihçe
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çcuk Gelişimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi Programı 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Diploması
Kabul Koşulları
(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları ve 100’lük sistemde en az 60, 4’lük sistemde en az 2.29 lisans not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde; enstitülerin ilgili anabilim dalları, 55 standart puandan az olmamak kaydıyla, farklı ALES puanı alt sınırı belirleyebilir..” Not: Yüksek lisansa başvurusunda bulunacak adaylardan dil şartı aranmayacaktır.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans derecesini tamamlayan adayların ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla alanlarıyla ilgili doktora yapabililirler.
Mezuniyet Koşulları
* Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam 24 kredilik ders ve kredisiz seminer dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar.* Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Özellikle sağlık ve eğitim sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak çocuk gelişimi yüksek lisans programı için artan bir ilgi gözlenmektedir. Türkiye’ de Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi gibi üniversitelerle sınırlı olan yüksek lisans programı ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmamakla birlikte, Trakya ve çevresindeki ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından önemli bir rol oynayacaktır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CGY20701BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ,ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİZorunlu4+06
CGY20703GELİŞİM KURAMLARIZorunlu4+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli2+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli2+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli2+06
 Toplam AKTS30
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CGY15702SEMİNERZorunlu0+26
CGY20704BİYOİSTATİSTİKZorunlu4+06
CGY20706GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRMEZorunlu4+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli2+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli2+06
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CGY15751UZMANLIK ALAN DERSİ -1Zorunlu3+06
CGY15753TEZ ÇALIŞMASI -1Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CGY15752UZMANLIK ALAN DERSİ -2Zorunlu3+06
CGY15754TEZ ÇALIŞMASI -2Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Seçmeli Ders Havuzu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CGY15714ÇOCUK VE YARATICILIKSeçmeli2+06
CGY20707ÇOCUK VE KİTAPSeçmeli2+06
CGY20708ÇOCUK VE OYUNSeçmeli2+06
CGY20709GELİŞİMSEL ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARISeçmeli2+06
CGY20710ÇOCUK GELİŞİMİNDE KLİNİK UYGULAMALARSeçmeli2+06
CGY20711ÇOCUK GELİŞİMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLARSeçmeli2+06
CGY20712RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARSeçmeli2+06
CGY20713ÇOCUKLARDA ELEŞTİREL DÜŞÜNMESeçmeli2+06
CGY20716ÇOCUK VE MEDYASeçmeli2+06
CGY20717ÇOCUKTA ÖZ DÜZENLEMESeçmeli2+06
CGY20718ÇOCUK MERKEZLİ AİLE DANIŞMANLIĞISeçmeli2+06
CGY20719ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARISeçmeli2+06
CGY20722ÇOCUKLARDA DUYGUSAL VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARISeçmeli2+06
CGY20705AİLE EĞİTİMİSeçmeli2+06
CGY20720ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDE TANI VE DEĞERLENDİRMESeçmeli2+06
CYG20715ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİSeçmeli2+06
CGY20723ÇOCUK KATILIMI VE KATILIM ODAKLI ARAŞTIRMALAR PLANLAMASeçmeli2+06
Program Yeterlilikleri
 1. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar / analiz eder.
 2. Çocuk gelişimine ilişkin 0-18 yaş grubundaki gelişimsel tarama ve değerlendirmeleri uygun araç-gereçleri ve belirlenen standartları uygulayarak tanımlama yapar.
 3. Çocuk gelişimine ilişkin tıbbi tanılama süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde çalışır.
 4. Çocuk gelişimi alan literatürü kapsamındaki farklı araştırma verilerini, analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve raporlamayı belirlenen standartlara uygun yapar.
 5. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili araştırmalarda, araştırmanın amacına uygun farklı analiz ve değerlendirme yöntemlerini etkili olarak uygular.
 6. Çocuğun gelişimsel gereksinimlerine (normal / özel gereksinimli) uygun, farklı gelişimsel yaklaşımları temel alan, gelişimi destekleme programları hazırlayıp, uygular.
 7. Çocuğun gelişimsel gereksinimlerine uygun, çocuk odaklı farklı gelişimsel yaklaşımları içeren danışmanlık hizmetini ilgililere (aile, kurumlar vb.) sunar.
 8. Özel gereksinimli çocukların tanılama sonuçlarına bağlı olarak, gelişimsel destek programlarını başkalarıyla işbirliği içinde planlayıp, yürütür.
 9. Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde, alan içi ve alan dışında farklı alanlarla işbirliği içinde bireysel / ekip üyesi olarak sorumluluk ve görevlerini yerine getirir.
 10. Çocuk gelişimiyle ilgili rol aldığı hizmetlerin yürütülmesinde etkili iletişim, eleştirel-yaratıcı düşünme, problem ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 11. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili alan ulusal ve uluslararası alandaki literatürü ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 12. Alanla ilgili problemin tanımlanması, probleme ilişkin uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını etkili olarak yürütür.
 13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde ulusal ve uluslararası mesleki etik değerler ve evrensel değerlere uygun hareket eder.
 14. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun hareket eder.
 15. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları