Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr.Öğr.Üy. Nehir YÜKSEL
Bologna Koordinatörü Dr.Öğr.Üy. Nehir YÜKSEL
Bologna Koordinatör Yrd. Dr.Öğr.Üy. Gülcan Kuyucuklu
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 25
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) Sayısal
Programın ISCED Kodu 910
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Tıp biliminin dahili disiplinlerinden olan halk sağlığı, bireylerin sağlığı ile doğum öncesinden ölümüne kadar ilgilenen, hastalıkları erken dönemde tespit edip tanı koymaya ve tedavilerini sağlamaya çalışan, bireyleri çevresi ile birlikte değerlendirerek hastalıkların oluşumunda rol oynayan fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik çevredeki olumsuz etmenlerin giderilmesine ve olumlu bir çevre yaratılmasına uğraşan ve toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan bir hizmet dalı ve bunun öğretisini yapan bir bilim dalıdır. Programın amacı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, araştırmacı, bilimsel gelişmeleri takip eden, mesleki etik ilkelere uyan, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip Halk Sağlığı bilim uzmanları yetiştirmektir.
Tarihçe
Halk Sağlığı yüksek lisans programı Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2014-2015 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Halk Sağlığı alanında yüksek lisans derecesi kazanırlar.
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan bir lisans diplomasına sahip olmaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir. ALES’ten alınan puanın %50’si, lisans GANO’sunun %25’i ile bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %25’i alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans programlarına yerleştirme puanının en az 65 olması gerekir. Bu puanın altındaki adaylar yerleştirme sıralamasına dahil edilmez.Bilim ve mülakat sınav puanları ortalaması 100 tam puan üzerinden 60 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır.Yüksek lisansa başvuruda bulunacak adaylardan dil şartı aranmaz ancak Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu kararına bağlı olarak dil şartı aranabilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans derecesini tamamlayan adayların ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla Halk Sağlığı Doktorası veya Epidemiyoloji ve İş Sağlığı gibi alanlarda Doktora eğitimine devam etmeleri mümkün olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Programdan mezun olabilmek için ders yükü olarak 120 AKTS'yi tamamlamış olmak,tez savunma sınavında başarılı olmak ve Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki diğer şartları yerine getirmek gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Halk Sağlığı Yüksek Lisans mezunları, Toplum Sağlık Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatının yanı sıra birinci, ikinci ve üçüncü basasamak sağlık kuruluşları ve çeşitli düzeydeki eğitim kurumlarında istihdam edilmektedir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20703TEMEL HALK SAĞLIĞIZorunlu3+08
HAS20719 EPİDEMİYOLOJİZorunlu3+08
 SEÇMELİ DERS 1Seçmeli3+0+07
 SEÇMELİ DERS 2Seçmeli3+0+07
 Toplam AKTS30
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS15702SEMİNER Zorunlu0+26
HAS20734BİYOİSTATİSTİKZorunlu3+011
HAS20736BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS 3Seçmeli3+0+07
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS15751UZMANLIK ALAN DERSİ -1Zorunlu3+06
HAS15753TEZ ÇALIŞMASI-1Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS16752UZMANLIK ALAN DERSİ -2Zorunlu3+06
HAS16754TEZ ÇALIŞMASI -2Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Seçmeli Ders Havuzu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS15705SAĞLIK YÖNETİMİSeçmeli3+07
HAS15707ANA ÇOCUK SAĞLIĞISeçmeli3+07
HAS15715TOPLUM RUH SAĞLIĞISeçmeli3+07
HAS20701SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİSeçmeli3+07
HAS20704ÇEVRE VE SAĞLIKSeçmeli3+07
HAS20706İŞ VE SAĞLIKSeçmeli3+07
HAS20708TOPLUM BESLENMESİSeçmeli3+07
HAS20711ADÖLESAN SAĞLIĞI VE OKUL SAĞLIĞISeçmeli3+07
HAS20716HALK SAĞLIĞINDA ETİKSeçmeli3+07
HAS20717HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL GELİŞMELERSeçmeli3+07
HAS20718SAĞLIK EKONOMİSİNİN TEMELLERİSeçmeli3+07
HAS20726SAĞLIK SOSYOLOJİSİSeçmeli3+07
HAS20730KRONİK HASTALIKLAR VE YAŞLI SAĞLIĞISeçmeli3+07
HAS20732OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMISeçmeli3+07
HAS20712BULAŞICI HASTALIKLAR VE KONTROLÜSeçmeli3+07
HAS15713SAĞLIK DEMOGRAFİSİSeçmeli3+07
Program Yeterlilikleri
 1. Halk sağlığı alanıyla ilgili kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar / analiz eder.
 2. Halk sağlığı alanındaki ulusal ve uluslararası güncel olay, olgu ve durumları, disiplinlerarası bir yaklaşıma dayalı analiz eder / değerlendirir.
 3. Halk sağlığı alanında belirli sorun / gereksinimlere yönelik uygulanan yöntemlere dayalı program geliştirme, yürütme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.
 4. Halk sağlığı alanındaki araştırma süreçlerine uygun, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını etkili olarak yürütür.
 5. Halk sağlığı alanında uygulanan farklı araştırma verileri analiz tekniklerini uygulayarak sonuçlarını, yorumlama, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar.
 6. Belirlenen yaklaşım, yöntem ve araçları kullanarak halk sağlığı alanındaki sorun ve gereksinimleri belirleyip, bu sorun ve gereksinimlere uygun politika ve stratejiler önerir.
 7. Halk sağlığı alanına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı alanlarla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Halk sağlığı alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 9. Halk sağlığı alanındaki sorun ve gereksinimlere ilişkin çözüm üretimi veya iş ve hizmet üretiminde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme ve etkili iletişim becerilerini uygular.
 10. Halk sağlığı alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 11. Halk sağlığı alanına yönelik iş ve hizmet üretiminde, ulusal ve uluslararası yasal normlara uygun hareket eder.
 12. Halk sağlığı alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları