Fen Bilimleri Enstitüsü : Mimarlık Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Yasemin ALKIŞER BREGGER
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi GÖKBEN PALA AZSÖZ
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Dilara Sena KILIÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
https://mimarlik.klu.edu.tr/Sayfalar/21658-genel-bilgiler-misyon-vizyon.klu
Kazanılan Derece
Yüksek Mimar
Kabul Koşulları
1. Mimarlık Alanında Lisans derecesine Sahip Olmak (Anabilim Dalı kurul kararıyla alan dışından sınırlı sayıda öğrenci kabul edilebilir.)2. Anabilim Dalı Başkanlığınca İlan edilecek Kabul Koşullarını sağlamak3. YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar herhangi bir üniversitede doktora programına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Tezli programda, (Yönetmelikte tanımlı) minimum AKTS kredilik dersleri tamamlamak, Yüksek Lisans Semineri ve Yüksek Lisans tez çalışmasından başarılı olmak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Kamu ve özel sektörde mimarlık mesleği ile ilgili tüm alanlarda çalışabilecekleri gibi, akademisyen olarak üniversitelerde de görev alabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20703MİMARİ TASARIM IZorunlu3+07
MIM20701MİMARLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+09
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+07
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MIM20725MİMARLIKTA BAĞLAM VE TASARIM İLİŞKİSİSeçmeli3+07
MIM20723DİNİ YAPI TİPOLOJİSİSeçmeli3+07
MIM20721ANADOLU TÜRK - İSLAM MİMARİSİSeçmeli3+07
MIM20719EKOLOJİK PLANLAMA VE TASARIMSeçmeli3+07
MIM20717DEPREME DAYANIKLI ÇELİK YAPILARSeçmeli3+07
MIM20715PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİSeçmeli3+07
MIM20713MİMARİ TASARIMDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARSeçmeli3+07
MIM20711MODERN MİMARLIK VE KONUTSeçmeli3+07
MIM2070919. YÜZYIL MİMARİ AKIMLARSeçmeli3+07
MIM20707PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONUSeçmeli3+07
MIM20705GELENEKSEL MALZEME VE YAPIM TEKNİKLERİSeçmeli3+07
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20704MİMARİ TASARIM IIZorunlu3+08
MIM20702SEMİNERZorunlu0+28
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+07
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MIM20724KENTSEL MEKAN TASARIMISeçmeli3+07
MIM20722MİMARLIK VE TEKNOLOJİSeçmeli3+07
MIM20720DOĞA TEMELLİ TASARIM YAKLAŞIMLARISeçmeli3+07
MIM20718HERKES İÇİN TASARIMSeçmeli3+07
MIM20716AHŞAP YAPI TİPOLOJİSİSeçmeli3+07
MIM20714AFET RİSK YÖNETİMİ VE KENT PLANLAMASeçmeli3+07
MIM20712KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN SİSTEMLERİSeçmeli3+07
MIM20710KENTSEL TASARIM YÖNTEMLERİSeçmeli3+07
MIM20708TARİHİ KENT DOKUSUNDA YENİ YAPI TASARIMISeçmeli3+07
MIM2070620. YÜZYIL MİMARİ AKIMLARSeçmeli3+07
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20751UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MIM20753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20752UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MIM20754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Mimarlık alanındaki olay, olgu ve durumları, tasarım kuramları sosyal, kültürel, tarihsel vb. bağlamlarda alanın kavramsal ve kuramsal bilgilerine dayalı açıklar/ analiz eder.
 2. Mimari problemlerinin çözümüne yönelik, problemi tanımlamaya bağlı araştırmayı tasarlama, uygun analiz yöntemlerine dayalı veri toplama, analiz etme, soyutlama, yorumlama, sorgulama, sonuçlandırma, raporlama sunma süreçlerini bağımsız yürütür.
 3. Alan araştırmalarında disiplinlerarası bir yaklaşıma dayalı olarak mimari bilgi / ürün ve hizmet üretiminde eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yenilikçi çözümler geliştirir.
 4. Farklı araştırma tür ve yöntemlerine dayalı, sürdürebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu ve farkındalık yaratan alternatif tasarım ve araştırmalarda, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili kullanır.
 5. Mimarlık alanının disiplinlerarası doğasına uygun iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Mimarlık alanıyla ilgili güncel politika, uygulama planları ve stratejilerini analiz ederek alternatif politika, uygulama planlamaları ve stratejilerine ilişkin çözüm önerileri geliştirir
 7. Mimarlık alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 8. Mimarlık alanı uygulamalarına ilişkin iş ve hizmet üretim süreçlerinde gerekli olan araç-gereçleri, bilişim teknolojileri ve yazılımları etkin kullanır.
 9. Mimarlık alanında, bilimsel araştırma / hizmet üretim süreçlerinde farklı analiz tekniklerine dayalı verileri analiz ederek sonuçlarını, yorumlama, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar
 10. Mimarlık alanında, iş ve hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası yasal normlara uygun hareket eder.
 11. Mimarlık alanında, iş ve hizmet üretim süreçlerinde, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmada girişimcilik ve iletişim becerilerini etkili kullanır
 12. Mimarlık alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır
 13. Mimarlık uygulamalarına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası boyutta iş ve hizmet üretim süreçlerinde, sağlık, güvenlik, doğal ve sosyal çevrenin ekolojik yapısını analiz eder /değerlendirir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları