Fen Bilimleri Enstitüsü : Mimarlık Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Yasemin ALKIŞER BREGGER
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi GÖKBEN PALA AZSÖZ
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Dilara Sena KILIÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
https://mimarlik.klu.edu.tr/Sayfalar/21658-genel-bilgiler-misyon-vizyon.klu
Kazanılan Derece
Mimarlıkta doktora
Kabul Koşulları
1. Mimarlık Alanında Yüksek Lisans derecesine Sahip Olmak 2. Anabilim Dalı Başkanlığınca İlan edilecek Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
yoktur
Mezuniyet Koşulları
Tezli programda, (Yönetmelikte tanımlı) minimum AKTS kredilik dersleri tamamlamak, Doktora Semineri, Yeterlilik Aşamasından ve tez izleme komitelerinden ve tez çalışmasından başarılı olmak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Kamu ve özel sektörde mimarlık mesleği ile ilgili tüm alanlarda çalışabilecekleri gibi, akademisyen olarak üniversitelerde de görev alabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20801MİMARLIKTA İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+09
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MIM20803SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM VE MİMARLIKSeçmeli3+07
MIM21813BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİSeçmeli3+07
MIM20811ÇAĞDAŞ YAPI KABUKLARI VE ÖRTÜ SİSTEMLERİSeçmeli3+07
MIM20809MİMARLIK VE KÜLTÜREL KİMLİKSeçmeli3+07
MIM20805GELENEKSEL YAPI TİPLERİ VE YENİDEN KULLANIM OLASILIKLARISeçmeli3+07
MIM20807TARİHİ YAPIDA YENİDEN İŞLEVLENDİRME VE STRÜKTÜREL ANALİZSeçmeli3+07
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20802SEMİNERZorunlu0+29
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MIM20804MİMARLIKTA ESTETİK VE ELEŞTİRİSeçmeli3+07
MIM20812MEKÂN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİSeçmeli3+07
MIM20810KENTSEL DİRENÇLİLİK TEORİSİSeçmeli3+07
MIM20808KENT VE KONUTSeçmeli3+07
MIM20806KORUMANIN SOSYO-KÜLTÜREL, YASAL VE EKONOMİK ÇERÇEVESİSeçmeli3+07
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20851DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
 YETERLİK / TEZ + UZMANLIKSeçmeli0+030
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MIM20852UZMANLIK ALAN DERSİSeçmeli3+06
MIM20854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASISeçmeli0+124
MIM20856DOKTORA YETERLİKSeçmeli0+030
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20861UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MIM20863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20862UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MIM20864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20871UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MIM20873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIM20872UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MIM20874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Mimarlık alanındaki olay, olgu ve durumları, tasarım kuramları sosyal, kültürel, tarihsel vb. bağlamlarda alanın kavramsal ve kuramsal bilgilerine dayalı araştırarak analiz eder / değerlendirir.
 2. Mimari problemlerinin çözümüne yönelik, problemi tanımlamaya bağlı araştırmayı tasarlama, uygun analiz yöntemlerine dayalı veri toplama, analiz etme, soyutlama, yorumlama, sorgulama, sonuçlandırma, raporlama sunma süreçlerini bağımsız yürütür.
 3. Alan araştırmalarında disiplinlerarası bir yaklaşıma dayalı olarak mimari bilgi / ürün ve hizmet üretiminde eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yenilikçi çözümler geliştirir.
 4. Farklı araştırma tür ve yöntemlerine dayalı, sürdürebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu ve farkındalık yaratan alternatif tasarım ve araştırmalarda, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili kullanır.
 5. Mimarlık alanının disiplinlerarası doğasına uygun iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Mimarlık alanıyla ilgili güncel politika, uygulama planları ve stratejilerini analiz ederek alternatif politika, uygulama planlamaları ve stratejilerine ilişkin çözüm önerileri geliştirir
 7. Mimarlık alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 8. Mimarlık alanı uygulamalarına ilişkin iş ve hizmet üretim süreçlerinde gerekli olan araç-gereçleri, bilişim teknolojileri ve yazılımları etkin kullanır.
 9. Mimarlık alanında, bilimsel araştırma / hizmet üretim süreçlerinde farklı analiz tekniklerine dayalı verileri analiz ederek sonuçlarını, yorumlama, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar
 10. Mimarlık alanında, iş ve hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası yasal normlara uygun hareket eder.
 11. Mimarlık alanında, iş ve hizmet üretim süreçlerinde, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmada girişimcilik ve iletişim becerilerini etkili kullanır.
 12. Mimarlık alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 13. Mimarlık uygulamalarına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası boyutta iş ve hizmet üretim süreçlerinde, sağlık, güvenlik, doğal ve sosyal çevrenin ekolojik yapısına uygun, farkındalık yaratan etkili tasarım ve çözümler üretir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları