Fen Bilimleri Enstitüsü : Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Hatice Meltem GÜNDOĞDU ANLAĞAN
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Oğuz ATEŞ
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERDOĞAN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 15
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 731
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Üst ölçekli plan kararları çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle yapılan araştırmalara dayanılarak ekonomik, sosyal, ekolojik ve Tarihi ve kültürel değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanan, kentin ekonomik, toplumsal, çevresel ve fiziksel açıdan yaşam kalitesini arttırmak için gerekli plan, program ve projelerin hazırlanması süreclerini kazanımlayan kentsel tasarım alanında uzmanlaşmış profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmektir. Kentsel tasarıma dair kuramsal ve uygulamaya yönelik yöntem ve teknikleri geliştirme becerisi ile kentsel tasarım konusunda uzmanlaşmanın sağlanması hedeflenmektedir.
Tarihçe
Kentsel Tasarım Anabilim Dalı ilk öğrencilerini 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alarak eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin; Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, KentselTasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden Lisans derecesi ile mezun olmuş olmaları, 100’lük sistemde en az 60, 4’lük sistemde en az 2.29 lisans not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekir. Başvuruda bulunacak öğrencilerin ALES (Sayısal) Puanı en az 55 olması şartı aranmaktadır. Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 2 dir.Başvuru yapan ve başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar bilim ve mülakat sınavlarına alınır. Bilim ve mülakat sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. Yerleştirme puanının hesaplanmasında; ulusal merkezi sınavlardan (ALES, TUS veyaeşdeğer kabul edilen diğer sınavlar) alınan puanın %50’si, lisans AGNO’nun %25’i ve bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %25’i dikkate alınır. Yerleştirme puanının en az 60 olması gerekir. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar bu değerlendirme kriterleri doğrultusunda hesaplanan yerleştirme puanına göre (en yüksek puandan itibaren sıralanarak) kontenjan dâhilinde ilgili programa yerleştirilir.
Üst Kademeye Geçiş
Kentsel Tasarim tezli yüksek lisans alanından öğrenci kabul eden bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen derslerin alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışmalarını tamamlayarak teslim etmelidir. Tez çalışması kabul edilen öğrencinin, çalışmasını atanacak juri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlar, kamu sektöründe (bakanlıklar ve bağlı taşra kuruluşlarında, belediyelerde) ve özel sektörde (özel bürolarda, değerleme şirketlerinde vb. ) istihdam edilebilmektedir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KNT21703Kentsel Tasarımda Araştırma YöntemleriZorunlu3+06
KNT21701Kentsel Tasarım ProjesiZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
KNT21723Kentsel Açık Yeşil AlanlarSeçmeli3+06
KNT21721Planlama ve Tasarımın Doğal AşamalarıSeçmeli3+06
KNT21719Mekansal Planlama: İlkeler, Teknikler ve UygulamalarSeçmeli3+06
KNT21717Kentsel DirençlilikSeçmeli3+06
KNT21715Kamusal Açık Alanlarda Kentsel Tasarım İlkeleri ve KullanılabilirlikSeçmeli3+06
KNT21713Antik Dönemden Günümüze Kentsel Mekanın Organizasyonel Yapısı ve Tasarım İlkeleriSeçmeli3+06
KNT21711Kentsel Morfoloji ve Yapı TipolojileriSeçmeli3+06
KNT21707Açık Kaynaklı ve Katılımcı CBSSeçmeli3+06
KNT21705Kentsel Tasarım ve Mekan OrganizasyonuSeçmeli3+06
KNT21709Kentsel Tasarım Sürecinde Konsept GeliştirmeSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KNT21702SeminerZorunlu0+26
KNT21704Tematik Kentsel Tasarım ProjesiZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
KNT23730İLERİ TEKNOLOJİLER: FOTOGRAMETRİ VE LİDARSeçmeli3+06
KNT23728KENTSEL MODELLEMESeçmeli3+06
KNT21726Tasarımda Büyük veri Kullanımı ve Sosyal Ağ AnaliziSeçmeli3+06
KNT21724Peyzaj ve Kültürel Miras KorumaSeçmeli3+06
KNT21722Kent Modelllerinde Yeşil Alan SistemleriSeçmeli3+06
KNT21720Afet Risk Yönetimi ve Kent PlanlamaSeçmeli3+06
KNT21718Hareket Ekonomisi Teorisi ve Yaya HaraketiSeçmeli3+06
KNT21716Tarihi Çevrede Yeni Yapı TasarımıSeçmeli3+06
KNT21714Tasarım, Kültür, KimlikSeçmeli3+06
KNT21712Kentsel Tasarımda Enerji VerimliliğiSeçmeli3+06
KNT21710Engelsiz Şehir PlanlamaSeçmeli3+06
KNT21708Çevresel Uzaktan AlgılamaSeçmeli3+06
KNT21706Peyzaj ŞehirciliğiSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KNT21751Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
KNT21753Yüksek Lisans Tez ÇalışmasıZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KNT21752Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
KNT21754Yüksek Lisans Tez ÇalışmasıZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Kentsel tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri; güncel veriler ve yöntemlerle birlikte değerlendirir, analiz eder, yazılı, sözlü ve görsel olarak yeni bir proje önerisi sunar,
 2. Kentsel tasarım kuram ve yöntemlerini disiplinler arası düzeyde, analiz ve sentez çalışmalarında değerlendirir,
 3. Kentsel tasarım alanında araştırma yöntemlerini, kullanarak elde ettiği bilgi-veriyi, ulusal ve uluslar arası düzeyde değerlendirir ve teknoloji aracılığıyla yeni içerik-bilgi üretiminde uygular,
 4. Kentsel Mekanın bileşenlerini tanımlar, tarihsel süreç içerisindeki değişimi ile birlikte analiz eder / değerlendirir
 5. Kentsel tasarım alanındaki uygun analiz yöntemlerine dayalı veri toplama, analiz etme, soyutlama, yorumlama, sorgulama, sonuçlandırma, raporlama sunma süreçlerini bağımsız yürütür,
 6. Kentsel tasarım alanında, veri toplama, analiz etme, soyutlama, yorumlama, sorgulama, sonuçlandırma, raporlama ve başkalarına sunma süreçlerinde bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder,
 7. Kentsel tasarım sürecinde anlatım teknikleri ve uygulamalarda alternatif üretebilmede ilişkin eleştirel-yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini uygular
 8. Tasarım proje süreçlerinde disiplinler arası ekip kurabilme ve ekibin bir parçası olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir
 9. Kentsel tasarım alanında, analiz, tasarım, uygulama, değerlendirme, raporlama ve başkalarına sunma süreçlerinde ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun hareket eder
 10. Kentsel tasarım alanında, analiz, tasarım, uygulama, değerlendirme, raporlama ve başkalarına sunma süreçlerinde bilgi-bilişim teknolojileri, alan yazılım uygulamalarını etkili olarak kullanır
 11. Kentsel tasarım alanında, veri toplama, analiz etme, soyutlama, yorumlama, sorgulama, sonuçlandırma, raporlama ve başkalarına sunma süreçlerinde etkili iletişim becerilerini uygular
 12. Kentsel tasarım alanında, araştırma, tasarım, uygulama, değerlendirme, raporlama ve başkalarına sunma süreçlerinde bir yabancı dili (İngilizce) B2 düzeyinde kullanır
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları