Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KUYUCUKLU
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 2
Kontenjanı 5
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 511
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Tıbbi mikrobiyoloji alanında önemli tüm teorik ve pratik bilgilere sahip, akademik bir bakış açısı kazanmış, bilimsel gelişmeleri takip eden mezunlar vermek.
Tarihçe
Üniversitemiz Senatosu 13/09/2017 tarih ve 83 sayılı toplantısı ile 19/09/2017 tarih 6161 sayılı yazısı ile, 11/01/2018 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 22/01/2018 tarih ve 75 sayılı yazı ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28/03/2018 tarihli 2809 sayılı yazısına istinaden 25/05/2018 tarih, 30431 sayılı ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi gazetede yayımlanmıştır.Üniversitemizin 07/06/2018 tarih 3506 sayılı yazısı ile Bölüm ve Anabilim dalları açılması teklifi, 13/06/2018 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Toplantısında uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı
Kabul Koşulları
a) İlgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması.b) ALES’den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az “55” puan almasıc) EABD’nın önerisi EYK uygun görüşü ve Senato kararı ile ALES puan kriteri yükseltilebilir, dil şartı getirilebilir.d) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumu ile ortak protokol yapılması ve Kırklareli Üniversitesinin Enstitülerinin yürütücü enstitüler olması halinde ortak bölümler için bu esaslar geçerlidir.
Üst Kademeye Geçiş
Öğrenciler yüksek lisans programından mezun olabilmek için, Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan programın tamamlanmış olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nın toplam AKTS kredisi 120’dir. Bu programda toplam 60 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan öğrenciler başarılı sayılarak, kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve yüksek lisans tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez dönemi iki yarı yıldan oluşmakta olup bu dönemde öğrenciler 60 AKTS kredisi kazanırlar. Tez sınavında başarılı olan ve Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler bu alanda "Bilim Uzmanı (MSc.)" derecesini kazanmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan kişiler ilgili alanda doktora eğitimine devam edebilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler yüksek lisans programından mezun olabilmek için, Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan programın tamamlanmış olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nın toplam AKTS kredisi 120’dir. Bu programda toplam 60 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan öğrenciler başarılı sayılarak, kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve yüksek lisans tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez dönemi iki yarı yıldan oluşmakta olup bu dönemde öğrenciler 60 AKTS kredisi kazanırlar. Tez sınavında başarılı olan ve Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımızın kamu ve özel sağlık sektöründe, endüstride ve akademide kariyer fırsatlarından faydalanmaları amaçlamaktadır. Sağlık sektörünün hastane, araştırma-geliştirme merkezleri, ilaç üretim, ilaç araştırmaları, tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahip olacaklardır. Ayrıca, doktoraya devam eden mezunların akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları da bulunmaktadır. Programın açılmasının planlandığı Kırklareli Üniversitesi’nin bulunduğu Kırklareli ili ülkemizin ekonomik açıdan en hızlı gelişen illeri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede sağlık sektörünün işleyiş mekanizması ve diğer disiplinlerle olan etkileşimine dair temel teorik bilgileri edinmiş; sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yönetiminde görev alabilecek temel bilgilere sahip, alanında rekabet edebilecek bilimsel bilgiyle donatılmış, evrensel düşünebilen, karşılaştığı olaylara eleştirel bir yaklaşımla bakabilen, sorunlara çözümleyici seçenekler sunabilen, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık, girişimci ruha sahip, yüksek kalite ve yeterlilikte mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIK23703BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+06
MIK23701TEMEL MİKROBİYOLOJİZorunlu2+26
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli2+26
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli2+26
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli2+26
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MIK23713SEROLOJİK TANI YÖNTEMLERİSeçmeli2+26
MIK23711MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİSeçmeli2+26
MIK23704TIBBİ BAKTERİYOLOJİSeçmeli2+26
MIK23705TIBBİ VİROLOJİSeçmeli2+26
MIK23709MİKROBİYOLOJİNİN ESASLARISeçmeli2+26
MIK23707TIBBİ PARAZİTOLOJİSeçmeli2+26
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIK23702SEMİNERZorunlu0+26
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli2+26
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli2+26
 SEÇMELİ DERS-6Seçmeli2+26
 SEÇMELİ DERS-7Seçmeli2+26
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MIK23714KLİNİK MİKROBİYOLOJİSeçmeli2+26
MIK23712İLERİ MİKROBİYOLOJİSeçmeli2+26
MIK23710MİKROORGANİZMA GENETİĞİSeçmeli2+26
MIK23708TEMEL İMMUNOLOJİSeçmeli2+26
MIK23706TIBBİ MİKOLOJİSeçmeli2+26
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIK23753TEZ ÇALIŞMASI IZorunlu0+124
MIK23751UZMANLIK ALAN DERSİ IZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MIK23754TEZ ÇALIŞMASI IIZorunlu0+124
MIK23752UZMANLIK ALAN DERSİ IIZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Tıbbi mikrobiyoloji alanıyla ilgili kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar / analiz eder.
 2. Tıbbi mikrobiyoloji alanındaki ulusal ve uluslararası güncel olay, olgu ve durumları, disiplinlerarası bir yaklaşıma dayalı analiz eder / değerlendirir.
 3. Tıbbi mikrobiyoloji alanında belirli sorun / gereksinimlere yönelik uygulanan yöntemlere dayalı proje geliştirme, yürütme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.
 4. Tıbbi mikrobiyoloji alanındaki araştırma süreçlerine uygun, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını etkili olarak yürütür.
 5. Tıbbi mikrobiyoloji alanı ile ilgili okumalar ve/veya araştırmalar sonucunda edindiği bilgileri/elde ettiği verileri topluluk karşısında sunabilme yetisi kazanır.
 6. Belirlenen yaklaşım, yöntem ve araçları kullanarak tıbbi mikrobiyoloji alanındaki sorun ve gereksinimleri belirleyip, bu sorun ve gereksinimlere uygun politika ve stratejiler önerir.
 7. Tıbbi Mikrobiyoloji alanına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı alanlarla iş birliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Tıbbi mikrobiyoloji alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 9. Tıbbi mikrobiyoloji alanına yönelik iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi, cihaz ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 10. Tıbbi mikrobiyoloji alanına yönelik iş ve hizmet üretiminde, ulusal ve uluslararası yasal normlara uygun hareket eder.
 11. Tıbbi mikrobiyoloji alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları