Sosyal Bilimler Enstitüsü : Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç.Dr. Sibel SÜ ERÖZ
Bologna Koordinatörü Arş. Gör. Hasan Tahsin KOKONALIOĞLU
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Gizem DURAN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 1015
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Turizm İşletmeciliği yüksek lisans programının hedefi, Turizm sektörüyle ilgili analitik ve bağlamsal düşünme becerilerine sahip, uzmanlık alanında bilimsel etik ilkelere bağlı, sorunları tanımlayabilen ve alternatif çözümler geliştirebilen, özgün ve yenilikçi bir araştırma yapabilen bireyler yetiştirmektir. Bu bireyler düşüncelerini anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeli ve çok yönlü bir bakış açısıyla savunabilmelidir. Bu programın amacı, gelecekte akademisyen olacak adayları bu niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmektir.
Tarihçe
Turizm işletmeciliği yüksek lisansa 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerektirmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında turizm işletmeciliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
1- Turizm alanında lisans diplomasına sahip olmak 2- Lisansüstü giriş sinavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup eşit ağırlıktan en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabanci dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50 TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi aranmaktadır
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden(120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Program mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, turizm işletmelerinde müdür, pazarlama sorumlusu, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacısı, insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevlerde çalışabilme imkanına sahiptirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TIS18703ÇAĞDAŞ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARIZorunlu3+06
TIS18701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS - 1Seçmeli3 + 06
 SEÇMELİ DERS - 2Seçmeli3 + 06
 SEÇMELİ DERS - 3Seçmeli3 + 06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TIS15715SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMSeçmeli3+06
TIS15709TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİSeçmeli3+06
TIS19719MARKA KENTLERSeçmeli3+06
TIS19717KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİSeçmeli3+06
TIS18713TURİZMDE PLANLAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİSeçmeli3+06
TIS18711SAĞLIK TURİZMİSeçmeli3+06
TIS18707DESTİNASYON YÖNETİMİSeçmeli3+06
TIS18705TURİST DAVRANIŞISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TIS18704YÖNETİM KURAMLARIZorunlu3+06
TIS18702TURİZMDE UYGULAMALI İSTATİSTİKZorunlu3+06
TIS15706SEMİNERZorunlu0+23
 SEÇMELİ DERS -4 / ORTAK SEÇMELİ DERSSeçmeli3 + 05
 SEÇMELİ DERS - 5Seçmeli3 + 05
 SEÇMELİ DERS - 6Seçmeli3 + 05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TIS19720NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeli3+05
TIS18710GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİSeçmeli3+05
TIS18708TUR YÖNETİMİ VE TURİZM REHBERLİĞİSeçmeli3+05
TIS15716TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİMSeçmeli3+05
TIS18706TURİZM İŞLETMELERİNİN ULUSLARARASI BOYUTUSeçmeli3+05
TIS17702TURİZMDE GÜNCEL KONULARSeçmeli3+05
TIS15722ULAŞTIRMA YÖNETİMİSeçmeli3+05
TIS15718TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASISeçmeli3+05
TIS15714TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeli3+05
TIS15712ULUSLARARASI OTEL YÖNETİCİLİĞİSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TIS15751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TIS15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TIS16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TIS16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Turizm işletmeciliği alanındaki olay, olgu, durum ve sorunları, alanın kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerine dayalı açıklar.
 2. Turizm işletmelerinin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve diğer uygulama alanlarına yönelik farklı veri kaynaklarından farklı araçlarla toplanan nicel ve nitel verileri analiz eder.
 3. Turizm işletmeciliği alanındaki sorunların çözülmesinde ve yürütülecek olan projelerde belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 4. Ulusal ve uluslararası alanda turizm işletmeciliğinin yönetim, yapısal işleyiş, güncel durum ve uygulamalarında öngörülmeyen sorunlarına ilişkin eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
 5. Ulusal ve uluslararası alanda turizm işletmelerinin yönetim, yapısal, işleyiş, karar süreçleri ve diğer uygulama alanlarına yönelik iş ve hizmet üretim süreçlerinde etkili iletişim becerilerini uygular.
 6. Ulusal ve uluslararası alanda turizm işletmelerinin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve diğer uygulama alanlarında farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 7. Ulusal ve uluslararası alanlar turizm işletmelerinin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve diğer uygulama alanlarında yönelik iş ve hizmet üretim süreçlerinde bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 8. Ulusal ve uluslararası alanda turizm işletmelerinin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve diğer uygulama alanlarına yönelik araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 9. Ulusal ve uluslararası alanda turizm işletmelerinin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve diğer uygulama alanlarına yönelik iş ve hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normalarına uygun hareket eder.
 10. Ulusal ve uluslararası alanda turizm işletmelerinin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve diğer uygulama alanlarına yönelik iş ve hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 11. Ulusal ve uluslararası alanda turizm işletmelerinin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve diğer uygulama alanlarına yönelik alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları